معرفی گروه

گروه تخصصی صنایع تبدیلی و غذایی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی در سال 1375 با هدف طراحی وتدوین دوره های آموزشی مهارتی و تخصصی در بخش صنایع تبدیلی و غذایی برای آموزش بهربرداران و کارکنان آغاز به فعالیت نمود . در راستای  اهداف وزارتی و وظایف سازمانی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، فعالیت های گروه تخصصی در حال حاضر بر روی طراحی و تدوین دوره های آموزشی ویژه کشاورزان آینده و مهرات افزایی بهره برداران بخش و همچنین اجرای تفاهنمامه های دوجانبه با سازمان فنی و حرفه ای و وزارت آموزش و پروش متمرکز شده است . گروه در حال حاضر دارای یک عضوهیات علمی و یک کارشناس ارشد می باشد.

 

 

   

دکتر مهدی نیکخواه عضو هیات علمی 

رییس گروه تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0