آدرس: تهران، خیابان آزادی، بین چهارراه نواب و رودکی، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

تلفن: 66940777-021

دورنگار: 66430433-021

روابط عمومی: 66940743-021

کدپستی: 1457896681

ایمیل: info@iate.ir6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0