دکتر حسین حکم آبادی 

مدیر گروه تخصصی علوم باغبانی  

Email: hokmabadi@pri.ir

hokmabad@yahoo.com     

تلفن همراه: 09131931061

تلفن تماس :  66595550

رزومه علمی

 

 

 

 

دکتر علی باباگل زاده

کارشناس مسئول گروه

 

 

 

 

مهندس سعیده کرمانی پوربقایی

کارشناس گروه 

آدرس الكترونيكي

:saeedeh.k.p@gmail.com

:رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0