ahmad sadeghi.jpg

دکتر احمد صادقی مدیر مطالعات و تدوین منابع موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

تلفن :      66940763

رزومه 

«مدیریت مطالعات وارزشیابی، تدوین منابع واستاندارد های شغلی»

 

این مدیریت ذیل معاونت علمی و فناوری با رویکرد «سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و سازماندهی فعالیت‌های پژوهشی و مطالعاتی موسسه»، «برنامه‌ریزی و سازماندهی تدوین استانداردها و سرفصل­های آموزشی»، «برنامه‌ریزی و سازماندهی تدوین محتوای علمی و منابع»، «طراحی، اجرا و نظارت بر طرح ها و پروژه های ارزشیابی و اثربخشی حوزه آموزش و ترویج کشاورزی» و «برنامه‌ریزی، پشتیبانی، ارزیابی فعالیت‌های اعضای هیئت علمی و مدرسان» فعالیت می‌نماید.

انجام و عملیاتی نمودن ماموریت‌های این مدیریت در تعامل با موسسات، پژوهشکده‌ها، مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان‌ها، معاونت‌ها، دفاتر، مرکز کارآفرینی و مدیریت‌های ستادی موسسه (مبتنی بر فرآیند تعاملی و چارچوب اقدام مشترک)، هیئت ممیزه و دفتر امور پژوهشی سازمان، گروه‌های تخصصی معاونت و شبکه دانش کشاورزی (پژوهشگر مروجان ارشد، محققان معین و اعضای هیات علمی آموزشی و...) به شرح وظایف ذیل صورت می‌پذیرد:

- هماهنگی و نظارت بر احصا اولویت‌ها در تدوین آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مطالعاتی و پژوهشي

- هماهنگی و نظارت بر برنامه‌ریزی و سازماندهی تدوین استانداردهای آموزشی- ترویجی

- هماهنگی و نظارت بر برنامه‌ریزی و سازماندهی تدوین محتوا و منابع علمی مورد نیاز موسسه

- هماهنگی و نظارت بر طراحی، اجرا و نظارت بر طرح ها و پروژه های ارزشیابی و اثربخشی

- هماهنگی و نظارت بر برنامه‌ریزی، پشتیبانی، ارزیابی فعالیت‌های اعضای هیئت علمی و مدرسان

- هماهنگی و پیگیری فعالیت‌های شبکه دانش کشاورزی

- هماهنگی و نظارت بر نیازسنجی طرح‌ها و پروژههای پژوهشی و مطالعاتي و پیشنهاد آن در کمیته علمی و فنی

- مدیریت و نظارت بر ارزشیابی در فرایند اجرای طرح‌ها و پروژههای پژوهشی و مطالعاتي

- تعامل با معاونت‌ها، دفاتر، مرکز کارآفرینی و مدیریت‌های ستادی موسسه در قالب چارچوب اقدام مشترک مصوب ابلاغی

- هماهنگی، برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام  فرصت­های مطالعاتی اعضای هیات علمی

- مديريت و نظارت بر فرآيند بررسي، تصويب، اجرای پروژه‌ها و طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی و تدوين گزارش

- مديريت و نظارت بر گردش كار مناسب و سازماندهي فرآيند پژوهش در قالب سامانه‌های مجازی

- مديريت و نظارت برگردش کار مناسب و سازماندهی فرآیند تدوین محتوا و منابع آموزشی- ترویجی

- پیگیری مصوبات شوراها و کمیته‌های  ذیل معاونت

- برنامه‌ريزي و مديريت برگزاري كارگاه‌ها و همايش‌هاي علمي مرتبط

- هماهنگی جلسات كميته علمي و فني آموزش وترویج کشاورزی

- پیشنهاد برنامه و اعتبار مورد نیاز مدیریت، انجام وظایف ارجاعی و تکلیفی و ارائه گزارش به معاون علمی و فناوری

 

«گروه پایش امور پژوهشی و مطالعاتی»

 

این گروه ذیل مدیریت مطالعات وارزشیابی، تدوین منابع واستاندارد های شغلی، معاونت علمی و فناوری قرار داشته و  ماموریت اصلی آن پیگیری و اجرای فعالیت‌های پژوهشی و مطالعاتی حوزه‌ی آموزش و ترویج مبتنی بر آیین‌نامه داخلی کمیته علمی و فنی آموزش و ترویج کشاورزی است و وظایف آن به شرح زیر می‌باشد:

- پیگیری و اجرای تدوين برنامه‌های پژوهشی و مطالعاتي، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه

- پیگیری و اجرای فرآيند بررسي، تصويب، اجرا و نظارت پروژه‌ها و طرح‌هاي مطالعاتی و پژوهشی و تدوین گزارش نهايي

- پیگیری و اجرای گردش كار فرآيند پژوهشی و مطالعاتی در سامانه

- پیگیری و همکاری در احصا و اولویت‌بندی عناوين پژوهشی و مطالعاتي

- همکاری در نظارت، ارزشیابی و پایش طرح‌های پژوهشی و مطالعاتي طی فرآیند اجرا

- تعامل، همکاری و هماهنگی با شبکه دانش کشاورزی

- هماهنگی به منظور استفاده كارشناسان و اعضاء هيات علمي از فرصت‌هاي مطالعاتي، شرکت در رویدادها و همایش‌های علمی داخل و خارج کشور و تشويق چاپ آثار

- تدوین پیش‌نویس آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات لازم در چارچوب وظايف محوله با همكاري مراجع ذيربط

- تدوين پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ و قراردادهای پژوهشی و مطالعاتی با موسسات، پژوهشکدهها، مراکز، دانشگاه‌‌ها و مجامع علمی داخل كشور با مشارکت واحدهای ذی‌ربط

- هماهنگی برای مشارکت مطالعاتی با موسسات، پژوهشکدهها، مراکز، دانشگاه‌‌ها و مجامع علمی داخل كشور، انجمن های علمی، سازمان‌های تخصصی، مجامع و نهاد های علمی و بین‌المللی خارج کشور

- برنامه‌ريزي و مديريت برگزاري كارگاه‌ها و همايش‌هاي علمي در حوزه مطالعات و پژوهش

- ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه انجام مطالعاتی و پژوهشی مورد نیاز

- هماهنگی برگزاری جلسات كميته علمي و فني آموزش وترویج کشاورزی و پیگیری مصوبات

- پیشنهاد برنامه و اعتبار مورد نیاز مدیریت، انجام وظایف ارجاعی و تکلیفی و ارائه گزارش به مدیریت مطالعات وارزشیابی، تدوین منابع واستاندارد های شغلی

 

«گروه برنامه­ ریزی تدوین استاندارد آموزش شغلی»

 

این گروه ذیل مدیریت مطالعات وارزشیابی، تدوین منابع واستاندارد های شغلی، معاونت علمی و فناوری قرار داشته و  ماموریت اصلی این گروه هدایت، سازماندهی و نظارت بر تدوین استاندارد های آموزشی شغلی وسرفصل­های آموزشی کاردانش بخش کشاورزی بوده و این مهم را از طریق تعامل با دفاتر ستادی موسسه بویژه دفتر آموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی و دفترترویج دانش وفناوری کشاورزی، همچنین همکاری و هماهنگی با شبکه دانش (پژوهشگر مروجان ارشد ومحققان معین واعضای هیات علمی آموزشی و...)، سازمان فنی وحرفه ای، وزارت آموزش وپرورش به انجام می رساند و وظایف آن به شرح زیر می‌باشد:

- مشارکت در تهیه محتوای آیین­نامه و دستورالعمل­ها و سایر مقررات آموزشی- ترویجی مرتبط به منظور ساماندهی امور برنامه­ریزی آموزشی ترویجی

- تعامل، همکاری و هماهنگی با شبکه دانش(پژوهشگرمروجان ارشد ومحققان معین واعضای هیات علمی آموزشی و...)

- برنامه­ریزی و برقراری ارتباط با دفاتر و سایر واحدهای موسسه به منظور هدایت، سازماندهی و نظارت بر تدوین و تصویب استانداردهای آموزشی- ترویجی بخش کشاورزی

- برنامه­ریزی و برقراری ارتباط با دفتر آموزش متوسطه کاردانش وزارت آموزش و پرورش به منظور طراحی و تدوین، هدایت، سازماندهی و نظارت بر تصویب سرفصل­های آموزشی کاردانش بخش کشاورزی

- برنامه­ریزی، هماهنگی و ایجاد ارتباط با قسمت­های مختلف وزارت جهاد کشاورزی از طریق بررسی، مطالعه کارشناسی و اعزام کارشناسان مربوطه به منظور تدوین استاندارد های آموزشی - ترویجی

- برنامه­ریزی، هدایت و سازماندهی نظام اطلاعات برنامه­های آموزشی- ترویجی از طریق به کارگیری روش­های نوین فناوری آموزشی به منظور پیشبرد امور طراحی و تدوین استاندارد های آموزشی- ترویجی

- هدایت و نظارت عملکرد اعضای هسته­های برنامه­ریزی و تدوین استاندارد های آموزشی-ترویجی از طریق بررسی گزارش­ها و عملکردهای موجود به منظور پیگیری تصویب برنامه­ها و ...

- برنامه­ریزی و هدایت بر فرآیند کلی تهیه و تدوین و تصویب استاندارد های آموزشی- ترویجی

-مشارکت در تعریف دوره­ها و رشته­های جدید مورد نیاز آموزش­های کاردانش، فنی حرفه­ای، مهارتی و آموزش­های مجازی و بین المللی

- تصمیم­گیری بر روش­های مطلوب و مناسب تدوین استاندارد های آموزشی- ترویجی از طریق مطالعه و بررسی و نظارت کارشناسان مربوط به منظور بهبود نظام و فرآیندهای انجام کار

- پایش وارزیابی استاندارد های آموزشی ترویجی بمنظورارائه راهکارهای بهبود و اصلاح  وارتقاء کیفیت

- برنامه­ریزی جهت توسعه استانداردهای آموزش­های مهارتی و تخصصی کشاورزی در راستای قانون نظام جامع آموزش­های فنی حرفه­ای و مهارتی

- شرکت در کمیته­ها و شوراهای مرتبط با برنامه­ریزی استانداردهای وسرفصل های آموزشی - ترویجی و سایر کمیته­های تخصصی حسب مورد

- شرکت در همایش­های علمی، شوراها و کنفرانس­های دانشگاهی یا ارائه مقالات علمی به منظور استفاده از طریق تبادل تجربیات

- پیگیری­های لازم برای برگزاری جلسات شورای برنامه­ریزی آموزشی ترویجی بمنظور تصویب برنامه­های قابل طرح و تهیه صورتجلسه و ابلاغیه­های مورد نظر

- انجام سایر امور محوله

«گروه تدوین محتوا و منابع علمی»

 

این گروه ذیل مدیریت مطالعات وارزشیابی، تدوین منابع واستاندارد های شغلی، معاونت علمی و فناوری قرار داشته و ماموریت اصلی این گروه برنامه ریزی، هماهنگی، سازماندهی، تدوین محتوای علمی و منابع آموزشی ترویجی (نشریات ترویجی، دست نامه، اپلیکیشن، دست نامه، وبینار، نشریه  وکتب آموزشی وترویجی،  فیلم وکلیپ آموزشی، رسانه های رادیویی و تلویزیونی) می باشد، همچنین تعیین اولویت های نیاز وپایش وارزیابی محتوا ومنابع آموزشی-ترویجی از جمله برونداد ها وعملکرد های مهم این گروه در راستای تعالی بخشی به اهداف موسسه آموزش وترویج کشاورزی محسوب می شود.

این گروه با توجه به تنوع وگستردگی موضوع تولید محتوا ومنابع علمی آموزشی-ترویجی نقش بی بدیل درهماهنگی و تعامل با گروه های تخصصی معاونت، مدیریت فناوری اطلاعات، شبکه دانش(پژوهشگر مروجان ارشد، محققان معین،اعضای هیات علمی آموزشی و...) دفاتر ستادی موسسه به ویژه دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی برعهده دارد و وظایف آن به شرح زیر می‌باشد:

- سازماندهی فرایند تدوین محتوای آموزشی-ترویجی و انتخاب گردش کار مناسب جهت حصول اطمینان از رعایت اصول علمی، فنی وترویجی.

- پیگیری مصوبات شورای انتشارات رسانه های آموزشی-ترویجی و کمیته پایش و ممیزی محتوا تا حصول نتیجه

- پایش وارزیابی فرایند تدوین محتوا ومنابع آموزشی- ترویجی مورد نیاز موسسه با همکاری گروههای تخصصی

- تعامل وهماهنگی با شبکه دانش (پژوهشگرمروجان ارشد، محققان معین، اعضای هیات علمی آموزشی و...) بمنظور تدوین و داوری محتوا ومنابع علمی

- تعامل وهماهنگی با گروههای تخصصی معاونت درزمینه تدوین محتوا ومنابع علمی

- برقراری ارتباط و هماهنگی با مجامع علمی به منظور بهره گیری از دستاوردهای علمی در زمینه تدوین محتوا ومنابع علمی.

- ساماندهی بانک اطلاعاتی پژوهشگران تدوین محتوا ومنابع علمی

- پیشنهاد آیین نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز برای تدوین محتوا ومنابع علمی

- مشارکت بمنظور انجام ویراستاری علمی ، فنی وترویجی محتوا ها ومنابع آموزشی-ترویجی

- هماهنگی با هسته‌های محتوایی در حمایت علمی و تخصصی از برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی

- پشتیبانی امور نیازسنجی، تالیف، تدوین، داوری و ویراستاری علمی محتوا و منابع مربوط به تالار ترویج

- صدور گواهی برای امورتدوین، داوری، ویراستاری علمی و فنی،حق التالیف و...)

- تهیه و تنظیم و پیگیری قراردادهای تدوین گران، داوران و  ویراستاران محتوا ومنابع علمی

- بررسی و پیگیری اولویتهای نیاز تدوین محتوای ومنابع آموزشی- ترویجی با هماهنگی گروههای تخصصی

- پایش نحوه رتبه بندی،انتخاب ومعرفی پژوهشگران ومجریان تدوین کننده برتر به مراجع ذیربط

- شرکت در جلسات شورای هماهنگی معاونت وسایر نشست های مرتبط با حوزه کاری

- شرکت در همایش­های علمی، شوراها و کنفرانس­های دانشگاهی یا ارائه مقالات علمی به منظور تبادل تجربیات

- شرکت در کمیته­ها و شورا­های مرتبط با تدوین محتوا ومنابع آموزشی-ترویجی و سایر کمیته­های تخصصی حسب مورد

- انجام سایر امور محوله

 

«گروه ارزشیابی فعالیت های آموزشی- ترویجی»

 

این گروه ذیل مدیریت مطالعات وارزشیابی، تدوین منابع واستاندارد های شغلی، معاونت علمی و فناوری قرار داشته و ماموریت اصلی این گروه طراحی، اجرا و نظارت بر طرح هاوپروژه های ارزشیابی مرتبط با حوزه آموزش وترویج کشاورزی وتعیین میزان اثربخشی فعالیت ها واقدامات آموزشي- ترویجی ستادی وصف از طریق کاربردالگو های نوین ارزشیابی ایران وجهان واستفاده از شاخص ها، ملاک ها، معیار های استاندارد شده ودقیق برای ارائه بازخورد ها وبرونداد های به دفاتر ستادی موسسه ومدیریت ها ومراکز استانی جهت اطلاح وبهبود برنامه وفعالیت های آموزشی وترویجی میباشد ومستندات معتبری وتمهیدات مناسبی را برای برنامه ریزان، سیاست گذاران جهت تعیین میزان تحقق اهداف وبرنامه ریزی کلان آموزش وترویج کشاورزی فراهم می آورد

    این گروه با توجه به اهمیت وضرورت موضوع ارزشیابی در واقع نقش فرا سازماندهی وهماهنگی را از طریق تعامل با دفاتر ستادی موسسه، مدیریت های هماهنگی ترویج، مراکزتحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی ومنابع طبیعی استان ها،گروه های تخصصی معاونت، شبکه دانش(پژوهشگر مروجان ارشد، محققان معین ،اعضای هیات علمی آموزشی و...)داشته و وظایف آن به شرح زیر می‌باشد:

- طراحی، اجرا و نظارت بر طرح های ارزشیابی مرتبط با حوزه آموزش وترویج کشاورزی

- تعیین اثربخشی طرح‌ها، پروژه ها و فعاليت‌هاي آموزشي- ترویجی مراكز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع  طبیعی  ومراكز جهاد کشاورزی دهستان در پهنه های تحت پوشش

- طراحی وتدوین الگو های ارزشیابی پروژه ها و فعاليت‌هاي آموزشی- ترویجی

- تعامل وهماهنگی با دفاتر ستادی موسسه بمنظور تعیین اولویتهای نیاز ارزشیابی فعالیت های آموزشی-ترویجی و برنامه های عملیاتی مرتبط با آن

- بررسی وداوری طرح های ارزشیابی آموزشی-ترویجی ارجاعی از سوی مدیریت مطالعات وارزشیابی

- تعامل وهماهنگی با شبکه دانش (پژوهشگرمروجان ارشد، محققان معین، اعضای هیات علمی آموزشی و...) بمنظور انجام طرح های ارزشیابی آموزشی- ترویجی

- تدوين سياست ها، راهبرد ها،خط مشي هاي لازم در زمينه طرح های ارزشیابی آموزشی- ترویجی

- هدایت عناوین پایان نامه ها و رساله‌های دانشجویی رشته های مرتبط مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاهها در راستاي برنامه‌های اولویت طرح های ارزشیابی موسسه

- برنامه‌ريزي براي انتقال نتايج وبرونداد های طرح های ارزشیابی و ابلاغ یافته های ترویجی به سطح صف با هماهنگی دفاتر تابعه موسسهشرکت در همایش­های علمی، شوراها و کنفرانس­های دانشگاهی از طریق حضوری یا ارائه مقالات علمی به منظور استفاده از طریق تبادل تجربیات

- شرکت کردن درکمیته علمی فنی آموزش وترویج کشاورزی وسایرکمیته های تخصصی ذیربط

- تهیه و تدوين گزارش‌های عملکرد ادواري و ساليانه

- انجام سایر امور محوله

 

«اداره امور اعضای هیات علمی و مدرسان»

 

شرح وظایف اداره امور اعضای هیات علمی و مدرسان که ذیل ذیل مدیریت مطالعات وارزشیابی، تدوین منابع واستاندارد های شغلی، معاونت علمی و فناوری قرار دارد به شرح زیر است:

- درخواست های ترفیع اعضای هیات علمی

- درخواست های ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی 

- درخواست های تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی

- هماهنگی و مشارکت در روند جذب اعضای هیات علمی 

- هماهنگی تشکیل جلسات هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی

- برگزاری انتخابات دوره ای برای انتخاب نماینده اعضای هیات علمی (ممیز کمیته منتخب) 

- مشارکت در سیاستگذاری، پیشنهاد، تدوین و بازنگری دوره‌ای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی در - خصوص ترفیع، ارتقا، تدریس و ...  اعضای هیات علمی و مدرسان

- رصد وضعیت رکود احتمالی اعضای هیات علمی

- بررسی پرونده های علمی ارجاع شده درخصوص متقاضیان  پذیرش مدرک دکتری

- سازماندهی و بایگانی پرونده علمی اعضای هیات علمی آموزشی

- طراحی، تدریس و برنامه ریزی اجرای کارگاه های آموزشی در خصوص آیین نامه ها و دستورالعمل ها و قوانین و مقررات مربوط به اعضای هیات علمی

- ارائه مشاوره فنی به اعضای هیات علمی در خصوص قوانین و مقررات ترفیع و ارتقاء و سایر امور مربوطه

- تهیه گزارش های آماری مرتبط با اعضای هیات علمی و مدرسین در حوزه وظایف

- انجام سایر امور محوله

 

«اداره دبیرخانه فصلنامه پژوهش مديريت آموزش كشاورزي»

 

اداره دبیرخانه فصلنامه «پژوهش مديريت آموزش كشاورزي» ذیل مدیریت مطالعات وارزشیابی، تدوین منابع واستاندارد های شغلی، معاونت علمی و فناوری و در راستاي اهداف برنامه‌های تکلیفی موسسه آموزش آموزش وترویج کشاورزي به منظور تقويت و ايجاد هماهنگي و انتشار نتایج حاصل از فعالیت‌های پژوهشي و نيز طرح مسايل مطالعاتي و فعاليت‌هاي مورد نياز در حوزه آموزش وترویج بخش كشاورزي و براساس آيين‌نامه مجلات علمي كشور فعالیت می‌کند. وظایف دبیرخانه فصلنامه که متشکل از رئیس اداره، یک نفر کارشناس مسئول، یک نفر کارشناس می‌باشد، به شرح زیر است:

- راهبری سامانه فصلنامه براساس قرارداد منعقده فی‌مابین بخش مدیریت اطلاعات و فناوری اطلاعات موسسه با سازمان سینا وب ( سرویس نرم افزاری مجلات علمی کشور)

- دریافت و ارسال مقالات نویسندگان به دبیر تخصصی برای تعیین تناسب عنوان و موضوع مقالات با اهداف و محورهای فصلنامه

- ارسال مقالات به نویسندگان برای بازنگری اولیه و تنظیم عنوان وموضوع مقالات مطابق آنچه که دربخش اهداف ومحورهای فصلنامه آمده

- انتشار الکترونیکی فصلنامه درسامانه فصلنامه، سامانه ISC و وب سایت موسسه

- چاپ و انتشار فیزیکی فصلنامه به تعداد موردنیاز و ارسال به مراجع ذیربط در وزارت علوم،ارشاد، فرهنگستان علوم و...

- صدور و ارسال گواهی پذیرش، داوری و همکاری نویسندگان، داوران و دست اندرکاران فصلنامه

- تنظیم زمان و برگزاری جلسات فصلی هیات تحریریه

- پاسخ گویی به مراجعات حضوری ونیز تلفنی نویسندگان، همکاران و داوران

 

لازم بذکر است که اداره دبیرخانه فصلنامه علاوه بر کارمندان ثابت، مطابق با ضوابط و مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری دارای رکن اساسی هیئت تحریریه است که بر اساس ابلاغ مدیرمسئول نشریه (معاون محترم سازمان و رئیس موسسه) برای دوره مشخص فعالیت خواهند کرد.

 

 

 

 

 


 
 

6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0