معاونت علمی و فناوری، عهده دار  برنامه ريزي و سياست گذاري در امور مطالعه و تحقيق،‌ طراحي ،‌ تدوين و تصويب  برنامه هاي  درسي علمي- كاربردي و پودمانهاي تكميلي و تخصصي ، در موسسه است.  برنامه ريزي و انجام مجموعه فعاليت ها و وظايف ياد شده در اين معاونت از طريق ارتباط ارگانيك تشكيلات زير مجموعه اين معاونت شامل مديريت مطالعات و تدوين منابع درسي و گروه هاي تخصصي شيلات و آبزيان، منابع طبيعي آب و خاك، دامپزشكي ،علوم دامي، علوم باغي، علوم زراعي، صنايع تبديلي و تكميلي، برنامه ريزي و توسعه كشاورزي، فني ،مهندسي وماشين های کشاورزی صورت مي گيرد.
 
 

 

 

معاون علم و فناوری

 

 

تلفن:  66940758-66940760

 

      

6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0