لیست اسامی اعضای پژوهشگر مروجان ارشد علوم دامی

(بر اساس حروف الفبا)

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

مدرک

تخصص

1

حسن خمیس آبادی

کرمانشاه

دکتری هیات علمی

علوم دامی

2

حسین منافی راثی

تهران

دکتری هیات علمی

تغذیه نشخوارکنندگان تغذیه اسب

3

سید سعید سخاوتی زاده

فارس

دکتری هیات علمی

صنایع تبدیلی و تکمیلی

4

صیفعلی ورمقانی

ایلام

دکتری هیات علمی

تغذیه طیور

5

محمد نوروزی ابدال آبادی

خراسان رضوی

دکتری هیات علمی

فیزیولوژی تولید مثل دام سبک

6

محمد هادی صادقی

هرمزگان

دکتری هیات علمی

تغذیه نشخوارکنندگان

7

نادر پاپی

البرز

دکتری هیات علمی

تغذیه نشخوارکنندگان

8

ناصر تاچ آبادی

البرز

دکتری هیات علمی

پرورش زنبورعسل

 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0