لیست پژوهشگر مروجان ارشد دامپزشکی 

ردیف

استان

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تخصصی

1

موسسه واکسن و سرم سازی رازی/ البرز  

 محمود

 عظیمی دزفولی

دکتری  تخصصی

 ویروس شناسی

2

موسسه واکسن و سرم سازی رازی/ اصفهان 

عبدالرضا   

نبی نژاد

دکتری تخصصی

 بیماری های طیور


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0