گروه برنامه‌ریزی تدوین محتوا و منابع علمی
 این گروه ذیل مدیریت «مطالعات و ارزشیابی، تدوین منابع واستاندارد های شغلی» در معاونت علمی و فناوری موسسه قرار داشته و ماموریت اصلی آن برنامه‌ریزی، هماهنگی، پیگیری و جمع‌بندی محتوای علمی و منابع آموزشی ترویجی رسانه‌های چاپی، الکترونیکی، دیداری و شنیداری مشتمل بر «کتاب، دست‌نامه، دستورالعمل فنی، نشریه، اپلیکیشن، بروشور، پمفلت، ویدئو کنفرانس، وبینار، محتوای فیلم و کلیپ، موشن‌گراف، برنامه رادیویی و تلویزیونی و ...» می‌باشد. این مهم در تعامل با شبکه دانش کشاورزی، معاونت‌ها، دفاتر، مرکز کارآفرینی و مدیریت‌های ستادی موسسه و گروه‌های تخصصی معاونت انجام شده و وظایف آن به شرح زیر می‌باشد:
- برنامه‌ریزی و هماهنگی تدوین محتوای آموزشی ترویجی و انتخاب گردش کار مناسب. 
- پیگیری و جمع‌بندی تدوین و داوری محتواهای مصوب برنامه عملیاتی شبکه دانش کشاورزی از طریق گروه‌های تخصصی معاونت. 
پیگیری و جمع‌بندی تدوین محتوا مبتنی بر مصوبات کمیته پایش و ممیزی محتوا 
- پشتیبانی و پیگیری مصوبات هسته‌های محتوایی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی 
- ساماندهی بانک اطلاعات تدوین‌گران محتوا و منابع علمی
- تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تدوین محتوا و منابع علمی
- هماهنگی و پیگیری ویراستاری علمی و فنی محتوا و منابع 
- پشتیبانی محتوایی و غربالگری تالار ترویج 
- پیگیری برای صدور گواهی برای امور تدوین، داوری، ویراستاری علمی و فنی، حق التالیف و.. توسط معاونت
- تهیه و تنظیم پیش‌نویس قراردادهای تدوین، داوری و  ویراستاری محتوا و منابع علمی و پیگیری آن (حسب مورد)
- تهیه پیش‌نویس فرآیند نحوه‌رتبه بندی، انتخاب و معرفی تدوین‌گر، داور و ویراستار علمی 
- شرکت در کمیته­ ها و شورا­های مرتبط با تدوین محتوا و منابع آموزشی و ترویجی و سایر کمیته­های تخصصی حسب مورد
- پیشنهاد برنامه و اعتبار مورد نیاز گروه، انجام وظایف ارجاعی و تکلیفی و ارائه گزارش به مدیریت مطالعات و ارزشیابی، تدوین منابع و استاندارد های شغلی


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0