دکتر اسدالله ترابی مدیر گروه تدوین منابع

و محتوای علمی 

شماره موبایل  09128068848

شماره محل کار:66596664

پست الکترونیکی : as.torabi67@gmail

رزومه

خانم صفیه آخوندی 

کارشناس گروه تدوین منابع و محتوای علمی 

   

 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0