سيدرضا.jpg

سید رضا صابری 

رئیس اداره برنامه ریزی درسی و

استانداردهای شغلی 

تلفن :66430436

رزومه

 

 

 

 

 

معصومه توانا 

کارشناس برنامه ریزی 

 

   

 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0