اهدف گروه مطالعات ونیازسنجی :

گروه مطالعات ونیازسنجی  با هدف تولی گری ونظارت بر اجرای پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی و  مطالعات بین رشته‌ای مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل شده است .

چهار نوع پژوهش زیر در دستور کار این گروه قرار گرفته است :

مطالعات ارزشیابی حوزه آموزش و ترویج کشاورزی

پژوهش‌های مرتبط با نظام‌ها و رهیافت‌های آموزشی ترویجی

پژوهش‌های اقدام‌ محور توسعه و ترویج دانش و فناوری

پروژه‌های تحقيقي- ترويجي ( طرح‌های مشارکتی تحقیق، ترویج و کشاورز )

شرح وظایف گروه مطالعات ونیازسنجی :

· مديريت و نظارت بر تهيه و تدوين سياست‌هاي، راهبردی مطالعاتي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي پژوهشي

· مديريت و نظارت بر فرآيند بررسي، تصويب، اجرا و نحوه تدوين گزارش نهايي طرح‌هاي پژوهشی

· مديريت و نظارت بر گردش كار مناسب و سازماندهي فرآيند پژوهشی ومطالعاتی درسامانه سمپات

· طراحی، اجرا و نظارت بر طرح های ارزشیابی اثربخشی مرتبط با حوزه آموزش وترویج کشاورزی

· برنامه‌ريزي براي انتقال نتايج وبرونداد های طرح هاو پروژه های پژوهشی و ابلاغ یافته های ترویجی

· تعامل وهماهنگی با دفاتر ستادی موسسه بمنظور تعیین اولویتهای نیاز ارزشیابی فعالیت های آموزشی-ترویجی و برنامه های عملیاتی مرتبط با آن

· هدایت عناوین پایان نامه ها و رساله‌های دانشجویی رشته های مرتبط مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاهها در راستاي برنامه‌های اولویت طرح های ارزشیابی موسسه

· نیازسنجی و مسئله یابی طرح‌ها و پروژه های پژوهشی و مطالعاتي و برنامه ریزی برای تعیین عناوین

· شناسایی و احصای اولویت بندی عناوین پژوهش هاو مطالعات مورد نیاز موسسه

· تعامل، همکاری و هماهنگی با شبکه دانش(پژوهشگر مروجان ارشد ومحققان معین واعضای هیات علمی آموزشی و...)

· برنامه‌ريزي به منظور بهره مندی كارشناسان و اعضاء هيات علمي ازمزایای فرصت‌هاي مطالعاتي، و تشويق چاپ مقالات علمی و پژوهشی

· تهيه وتدوین آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات لازم در چارچوب وظايف محوله با همكاري مراجع ذيربط وابلاغ آن به واحدهای مربوطه

· تهیه وتدوين تفاهم نامه‌ و قرارداد های پژوهشی ومطالعاتی با دانشگاه‌‌ها و مجامع علمی داخل كشور

· مشارکت مطالعاتی با دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي ترویجی و پژوهشي وانجمن های علمی، سازمان های تخصصی مجامع ونهاد های علمی  وبین المللی خارج کشور ذیربط

· همکاری در برگزاري كارگاه‌ها و همايش‌هاي علمي مرتبط

· هماهنگی وپیگیری امور دبیرخانه كميته علمي- فني آموزش وترویج کشاورزی

· تهیه و تدوين گزارش‌های عملکرد ادواري و ساليانه


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0