دکتر مجید رضا خداوردیان 

عضو هیات  علمی موسسه 

رئیس گروه مطالعات و نیازسنجی 

شماره موبایل :09123953289

شماره محل کار:02166940763

پست الکترونیکی:

khoda_620@yahoo.com

رزومه

 مهندس بهاره ملک جان 

کارشناس مسئول 

پست الکترونیک :

baharehmalakjan@gmail.com

 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0