معاونت علمی و فناوری

      معاونت علمی و فناوری با بهره‌گیری از توان علمی و فنی دو مدیریت، گروه‌های تخصصی دهگانه وشبکه دانش کشاورزی در زمینه‌های، پشتیبانی علمی و فنی از معاونت‌ها، دفاتر، مرکز کارآفرینی و مدیریت‌های ستادی موسسه ، برنامه‌ریزی و ساماندهی امور مطالعاتی و پژوهشی، فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی، انتقال دانش و یافته‌های تحقیقاتی از طریق شبکه دانش کشاورزی در راستای سیاست‌ها، اهداف و مأموریت‌های موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، فعالیت می‌نماید. وظایف معاونت علمی و فناوری به شرح زیر است:

-     پشتیبانی علمی و فنی از فعالیتهای معاونت‌ها، دفاتر، مرکز کارآفرینی و مدیریت‌های ستاد موسسه با تاکید بر ظرفیت علمی و فنی شبکه دانش کشاورزی از طریق گروه‌های تخصصی (مبتنی بر فرآیند تعاملی و چارچوب اقدام مشترک)

-     سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هدایت شبکه دانش کشاورزی (پژوهشگر مروجان ارشد، محققان معین و مروجان مسؤل پهنه‌)

-     سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و سازماندهی فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی آموزش و ترویج

-     برنامه‌ریزی و سازماندهی تدوین استانداردها و سرفصلهای آموزشی

-     برنامه‌ریزی و سازماندهی تدوین محتوای علمی و منابع

-     برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌‌ها و طرح‌های ارزشیابی اثربخشی فعالیت‌های آموزشی و ترویجی

-     پشتیبانی فعالیت‌ها و ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی و مدرسان

-     سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و سازماندهی فعالیت‌ها و پروژه‌های فناوری اطلاعات

-     سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و سازماندهی فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و ثبت مدارک علمی

-     پیشنهاد برنامه و اعتبار مورد نیاز معاونت، انجام وظایف ارجاعی و تکلیفی و ارائه گزارش به رئیس موسسه.


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0