دکتر هادی حسینی سرپرست  گروه

تلفن:    66595686-021   
فاكس 66430433-021

پست الکترونیکی:hosseini.hadii@yahoo.com

رزومه

 

 

 

 

معرفی گروه

    گروه تخصصی فنی، مهندسی و ماشین‌های کشاورزی ذیل معاونت علمی و فناوری به منظور هماهنگی و پیگیری فعالیت‌های طرح ملی یاوران تولید، شبکه دانش کشاورزی، پشتیبانی علمی و فنی معاونت‌ها، دفاتر، مرکز کارآفرینی و مدیریت‌های ستاد موسسه تشکیل شده است تا علاوه بر ایفای نقش تخصصی نسبت به برقراری ارتباط مؤثر علمی و فناوری با معاونت‌ها، سازمان­ها و مراکز اجرایی وزارت‌ جهاد کشاورزی، موسسات تحقیقاتی مرتبط و دانشگاه­ها در جهت تامین نیازهای تخصصی آموزشی و ترویجی اقدام نماید.


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0