مهندس علی داداری مدیر گروه آب و خاک 

تلفن:  66430436-021

همراه: 2494965-0935

آدرس پست الکترونیکی

Email: a.dadri@gmail.com

رزومه کاری

 

   
   

 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0