مهندس علی داداری مدیر گروه آب و خاک 

تلفن:  66430436-021

همراه: 2494965-0935

آدرس پست الکترونیکی

Email: a.dadri@gmail.com

رزومه کاری

 

   
   

 


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0