ردیف

کارگروه

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

تخصص

تلفن

پست الکترونیک

1

آب و سامانه­ های آبیاری (دبیر)

دکتر علیرضا توکلی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)

بهره‌وری آب

09126143484

art.tavakoli@gmail.com

2

آب و سامانه­ های آبیاری

دکتر علیرضا کیانی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

آب- شوری

09113753964

akiani71@yahoo.com

3

آب و سامانه­های آبیاری

دکتر محمد خرمیان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد-دزفول

آبیاری و زهکشی

09166456047

khorramy.mohamad@yahoo.com

4

آب و سامانه ­های آبیاری

دکتر حسین دهقانی سانیج

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

آبیاری تحت­فشار

09121675238

dehghanisanij@yahoo.com

5

آب و سامانه­ های آبیاری

دکتر علی قدمی‌فیروزآبادی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

سامانه‌های آبیاری

09188147194

aghadami@gmail.com

6

آب و سامانه­ های آبیاری

مهندس حیدر طایفه­رضایی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

آبیاری و زهکشی

09149407287

htr755@yahoo.com

7

آب و سامانه­ های آبیاری

دکتر سید ابوالقاسم حقایقی مقدم

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

سامانه های آبیاری

09155099042

sahm51@yahoo.com

8

آب و سامانه­های آبیاری

دکتر هرمزد نقوی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

فیزیک خاک

09133416298

naghavii@gmail.com

9

آب و سامانه­ های آبیاری

مهندس غلامعلی کیخا

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان (زابل)

آبیاری

09151909759

keykha53@yahoo.com

10

آب و سامانه­ های آبیاری

دکتر محمدرضا یزدانی

موسسه تحقیقات برنج کشور

آبیاری

09111366389

smryazdany@yahoo.ca

11

آب و سامانه­ های آبیاری

دکتر کرامت اخوان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

آبیاری سطحی

09143523010

akhavang120@gmail.com

12

آب و سامانه ­های آبیاری

مهندس سید ابراهیم دهقانیان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

آبیاری تحت­فشار

09177283787

sed1348@yahoo.com

 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0