ردیف

کارگروه

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

تخصص

تلفن

پست الکترونیک

1

جنگل مرتع آبخیزداری (دبیر)

دکتر میرمسعود خیرخواه‌زركش

پژوهشکده تحقیقات حفاظت خاک و  آبخیزداری

آبخیزداری- منابع آب

09125005573

kheirkhahzarkesh96@gmail.com

2

جنگل مرتع آبخیزداری

دکتر محمد­ابراهیم فراشیانی

موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع کشور

آفات جنگل و مرتع

09126985628

farashiani@gmail.com

3

جنگل مرتع آبخیزداری

دکتر کورش بهنام­فر

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

مرتعداری

09166169127

ko_behnamfar@yahoo.com

4

جنگل مرتع آبخیزداری

دکتر فاضل ایرانمنش

پژوهشکده تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

ریزگرد

09122278948

iranmanesh67@yahoo.com

5

جنگل مرتع آبخیزداری

دکتر علیرضا اسلامی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

سیل و خشکسالی

09123877428

eslamiar72@gmail.com

6

جنگل مرتع آبخیزداری

دکتر رحیم میرزایی‌ملااحمد

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

جنگل

09123840230

mirzaeirahim@gmail.com     

7

جنگل مرتع آبخیزداری

دکتر جواد معتمدی

موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع کشور

مرتعداری

09143477875

motamedi.torkan@gmail.com

8

جنگل مرتع آبخیزداری

دکتر کورش کمالی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

بیابان­زدایی

09122689053

kamali_kourosh@yahoo.com

9

جنگل مرتع آبخیزداری

دکتر سیدعلی‌اصغر هاشمی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

آبخیزداری

09123326109

hashemiaa12@gmail.com

10

جنگل مرتع آبخیزداری

دکتر محسن کلاگری

موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع کشور

صنوبر

09122941971

calagari@rifr-ac.ir

 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0