ردیف

کارگروه

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

تخصص

تلفن

پست الکترونیک

1

دام،طیورآبزیان (دبیر)

دکتر تورج ولی‌نسب

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

بیولوژی و ارزیابی ذخایر

09123447083

t_valinassab@yahoo.com

2

دام طیور آبزیان

دکتر مصطفی شریف‌روحانی

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

بیماری های آبزیان

09123876914

mostafasharif@yahoo.com

3

دام طیور آبزیان

دکتر همایون حسین‌‌زاده

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

فیزیولوژی آبزیان

09126618907

h_hosseinzadeh@yahoo.com

4

دام طیور آبزیان

دکتر محمد

نوروزی­ابدال­آبادی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

تغذیه و تولید مثل دام

09153163859

m.norouzi2@yahoo.com

5

دام طیور آبزیان

دکتر حسن خمیس­آبادی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

علوم دامی

09183337125

hkhamisabadi@gmail.com

6

دام طیور آبزیان

دکتر محمود بهمنی

موسسه تحقیقات بین­المللی تاس­ماهیان دریای خزر

تکثیر و پرورش آبزیان

09113334450

mahmoudbahmani@ymail.com

7

دام طیور آبزیان

دکتر صیفعلی ورمقانی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

تغذیه طیور

09183414881

varmaghany@yahoo.com

8

دام طیور آبزیان

دکتر حمیدرضا شاه­محمدی

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

علوم و صنایع غذایی

09125807897

h_r_shahmo@yahoo.com

9

دام طیور آبزیان

دکتر ناصر تاج آبادی

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

زنبورعسل

09120939288

ntajabadi@yahoo.com

10

دام طیور آبزیان

دکتر حسین منافی راثی

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

تغذیه دام

09122158638

manafihosein@yahoo.com

11

دام طیور آبزیان

دکتر محمود عظیمی‌دزفولی

موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی

دامپزشکی

09126490847

m.azimi@rvsri.ac.ir

12

دام طیور آبزیان

دکتر عبدالرضا نبی‌نژاد

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

دامپزشکی

09133163224

nabinejad@yahoo.com

13

دام طیور آبزیان

دکتر نادر پاپی

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

تغذیه دام

09126614931

Papinader4@gmail.com

14

دام طیور آبزیان

دکتر محمود حافظیه

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

تکثیر و پرورش آبزیان

09121962335

jhafezieh@yahoo.com

15

دام طیور آبزیان

دکتر محمدهادی صادقی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

پرورش دام

09171755882

m_h_sadeghi@yahoo.com

16

دام طیور آبزیان

دکتر سعید سخاوتی‌زاده

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

تکنولوژی فرآورده های لبنی

09177158841

sekhavatizadeh@yahoo.com

 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0