ردیف

کارگروه

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

تخصص

تلفن

پست الکترونیک

1

باغبانی (دبیر)

دکتر مجید بصیرت

موسسه تحقیقات خاک و آب

تغذیه گیاهی

09125135200

majid_basirat@yahoo.com

2

باغبانی

دکتر حسین حکم‌آبادی

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

پسته

09131931061

hokmabadi@pri.ir

3

باغبانی

دکتر حسین جعفری

موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

بیماری های گیاهی

09124425017

hjafaryir@gmail.com

4

باغبانی

دکتر عزیز تراهی

پژوهشکده تحقیقات خرما و میوه­های گرمسیری

خرما

09166033083

aziztorahi@yahoo.com

5

باغبانی

دکتر بهروز گلعین

پژوهشکده تحقیقات مرکبات و میوه­های نیمه گرمسیری

مرکبات

09113945261

bgoleincitrus@yahoo.com

6

باغبانی

دکتر سعید دوازده‌امامی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

گیاهان دارویی

09133146078

s.12emami@yahoo.com

7

باغبانی

دکتر بیژن کاوسی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

انگور

09173413496

kavoosi696@yahoo.com

8

باغبانی

دکتر مهدی طاهری

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

زیتون

09126422678

taheritekab@yahoo.com

9

باغبانی

دکتر محمدرضا شفیعی

پژوهشکده تحقیقات گل و گیاهان زینتی

گل و گیاه زینتی

09181663573

mrshafiei1968@gmail.com

10

باغبانی

دکتر عزیز مجیدی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

تغذیه گیاهی

09143462499

az.majidi89@gmail.com

11

باغبانی

دکتر علی فرهادی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

سبزی و صیفی

09131258068

farhadi_siv@yahoo.com

12

باغبانی

دکتر علیرضا شفیعی‌زرگر

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد-دزفول

باغبانی

09166411417

arshafie@yahoo.com

13

باغبانی

دکتر احمد اخیانی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)

تغذیه گیاهی

09128730469

ahmadakhyani@yahoo.com

14

باغبانی

دکتر ابراهیم سابکی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان (ایرانشهر)

میوه­های گرمسیری

09151451062

esaboki@gmail.com

15

باغبانی

دکتر هادی زراعتگر

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

زرشک و عناب

09126730589

zeraatgarh@yahoo.com

 

 

16

باغبانی

دکتر فرهاد کرمی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

توت فرنگی

09183731811

farhad.karami@gmail.com

17

باغبانی

دکتر محسن پیرمرادیان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

سیب

09133058646

pirmoradian7558@gmail.com

18

باغبانی

دکتر علیرضا بنیان­پور

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

انار

09177038615

arbonyanpour@yahoo.com

19

باغبانی

دکتر علی ایمانی

موسسه تحقیقات علوم باغبانی

بادام

09123615675

imani_a45@yahoo.com

20

باغبانی

دکتر احمد اصغرزاده

موسسه تحقیقات خاک و آب

بیولوژی خاک

09121830750

a_asgharzadeh_2000@yahoo.com

21

باغبانی

دکتر حسین نوری

موسسه تحقیقات گیاه­پزشکی کشور

آفات باغی

09203715423

h.nouri@areeo.ac.ir

drhn55@gmail.com

22

باغبانی

دکتر مجید عسکری‌سیاهوئی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

آفات میوه­های گرمسیری

09171612103

askarisey@gmail.com

23

باغبانی

دکتر محمدعلی رستمی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

ماشین‌های کشاورزی

09133971885

marostami1351@gmail.com

24

باغبانی

دکتر منوچهر رضابیگی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد-دزفول

آفات گلخانه

09308649440

rezabeigi40@gmail.com

25

باغبانی

مهندس رضا فامیل مومن

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

صنایع غذایی

09123721352

rmomen@yahoo.com

26

باغبانی

دکتر خسرو پرویزی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

فیزیولوژی و اصلاح سبزی

09183115125

kparvizi@yahoo.com

27

باغبانی

دکتر ولی‌اله بنی‌عامری

 موسسه تحقیات گیاه‌پزشکی کشور

گلخانه

09123942660

valibaniameri@gmail.com

28

باغبانی

دکتر کسری شریفی

موسسه تحقیقات گیاه­پزشکی کشور

بیماری شناسی

09123773632

kasharifi@yahoo.com

 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0