ردیف

کارگروه

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

تخصص / گرایش

تلفن

پست الکترونیک

1

زراعت (دبیر)

دکتر محسن اسماعیل­زاده

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

گندم

09125662046

Esmaeilzadehmohsen@ymail.com

2

زراعت

دکتر اسکندر زند

موسسه تحقیقات گیاه­پزشکی کشور

علف­های هرز

09123003133

eszand@yahoo.com

3

زراعت

دکتر مهدی مین‌باشی

موسسه تحقیقات گیاه­پزشکی کشور

علف های هرز

09124358697

mehdiminbashi@gmail.com

4

زراعت

دکتر جواد وفابخش

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

الگوی کشت

09153156682

vjavad@yahoo.com

5

زراعت

دکتر جهانفر دانشیان

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

سویا

09123549478

j.daneshian@areeo.ac.ir

6

زراعت

دکتر ناصر باقرانی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

علف های هرز

09113752360

bagherani@yahoo.com

7

زراعت

دکتر محمدرضا رمضانی‌مقدم

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

پنبه

09151100741

rezaramezani@yahoo.com

8

زراعت

دکتر احمد بایبوردی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

تغذیه گیاهی

09143136648

ahmad.bybordi@gmail.com

9

زراعت

دکتر مهدی عزیزی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

کلزا

09153156720

mehdi.azizi654@gmail.com

10

زراعت

مهندس عادل جهانگیری

معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم (سرارود)

حبوبات دیم

09183884317

adel.jahangiri@yahoo.com

11

زراعت

دکتر حمیدرضا شریفی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

گندم و جو

09155062272

hrsharifi1349@yahoo.com

12

زراعت

دکتر حسن مختارپور

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

کشت نشائی

09113712885

mokhtarpour2009@yahoo.com

13

زراعت

دکتر داود حسن‌پناه

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

سیب زمینی

09144516703

hassanpanah_d@yahoo.com

14

زراعت

دکتر پیمان کشاورز

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

تغذیه گیاهی

09153174330

pykeshavarz@yahoo.com

15

زراعت

دکتر ایرج اسکندری

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

ماشین های کشاورزی دیم

09141212520

eskandari1343@yahoo.com

16

زراعت

دکتر مظفر روستایی

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

غلات دیم

09144210760

roustaii@yahoo.com

17

زراعت

دکتر فرزاد مجیدی

موسسه تحقیقات برنج کشور

برنج

09113382672

majidi14@yahoo.com

18

زراعت

دکتر ولی‌الله یوسف‌آبادی

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

چغندر

09122659434

v_yosef@yahoo.com

19

زراعت

دکتر صمد مبصر

موسسه تحقیقات ثبت‌وگواهی بذر و ‌نهال

بذر

09144125165

sa_mobasser@yahoo.com

20

زراعت

مهندس همایون کاظمی

موسسه تحقیقات گیاه­پزشکی کشور

بیماری­های گیاهی

09122116259

homayoonkazemi@yahoo.com

21

زراعت

دکتر فرهاد دهقانی

مرکز ملی تحقیقات شوری

شورورزی

09133579917

dehghany47@gmail.com

22

زراعت

مهندس زین‌العابدین امیدمهر

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)

ماشین‌های کشاورزی

09126730089

zshamabadi@gmail.com

23

زراعت

دکتر غلامرضا عبادوز

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

علوفه

09106457255

abadouz@gmail.com

24

زراعت

دکتر مسعود کامل

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

حبوبات آبی

09125417965

masoud.kamel@yahoo.com

25

زراعت

دکتر بهروز واعظی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویر احمد

ارقام زراعی دیم

09171498011

bvaezi2009@gmail.com

26

زراعت

دکتر اورنگ تاکی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

ماشین‌های نشاء­کار

09131003146

orangtaki@yahoo.com

27

زراعت

دکتر علیمراد سرافرازی

موسسه تحقیقات گیاه­پزشکی کشور

آفات زراعی

09121329016

asarafrazi@yahoo.com

28

زراعت

دکتر میرناصر نویدی

موسسه تحقیقات خاک و آب

تناسب اراضی

09123616177

nasernavidi@yahoo.com

29

زراعت

دکتر علی‌اکبر صلح‌جو

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

کشاورزی حفاظتی

09170613100

a.solhjou@areeo.ac.ir

amsolhjou@yahoo.com

30

زراعت

دکتر مسعود ترابی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

علوفه

09134337087

masoud.agro.ir@gmail.com

31

زراعت

دکتر عبدالحسین عسگری

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

ذرت

09133453732

ahaskari2005@gmail.com

32

زراعت

دکتر کبری تجددی­طلب

موسسه تحقیقات برنج کشور

صنایع غذایی

09111350266

dr2eng@yahoo.com

33

زراعت

دکتر محمدمهدی طهرانی

موسسه تحقیقات خاک و آب

تغذیه گیاهی

09123702849

mtehrani2000@yahoo.com

34

زراعت

دکتر ابراهیم روحی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

دیم

09183737570

roohiebrahim@yahoo.com

 

 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0