دکتر سهیل قائم مقامی  مدیرگروه دامپزشکی 

شماره مستقیم 66940731

رزومه

   
   

لیست اعضائ گروه تخصصی دامپزشکی

استان تهران

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تخصصی

موسسه آموزش و ترویج

بیژن

جوادی

دکتری حرفه‏ای

-

موسسه آموزش و ترویج

محسن

عابدی

دکتری تخصصی

 فیزیولوژی دامپزشکی

موسسه آموزش و ترویج

ارکیده

حیدر نژاد

دکتری تخصصی

کلینیکال پاتولوژی

موسسه آموزش و ترویج

سهیل

علی نژاد

دکتری تخصصی

بهداشت و بیماریهای آبزیان

موسسه آموزش و ترویج

سید سهیل

قائم مقامی

دکتری تخصصی

بهداشت خوراک دام 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0