تاریخچه آموزش در وزارت جهاد کشاورزی

آموزش کشاورزی در ایران با تأسیس اولین مدرسه کشاورزی در سال 1279 خورشیدی بنام مدرسه فلاحت مظفری آغاز شد و در زمان صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر در سال 1296 هـ - ش اولین جنبش به سوی کشاورزی نوین بوجود آمد که آموزش­های رسمی در مدارس کشاورزی و آموزش ­های غیر رسمی توسط مأمورین اداره فلاحت برای ترقی کشت و کار و توسعه فنون کشاورزی و دامپروری انجام می­شد.

با هدف تمرکز و توسعه فعالیت ­های کشاورزی و منابع طبیعی و هماهنگی با پیشرفت­های تحقیقات جهانی سازمان آموزش کشاورزی با تصویب مجلس شورای ملی و سنا در سال 1354 برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز امور کشاورزی تا سطح متخصص فنی (تکنیسین) ایجاد گردید و در سال 1371 در راستای انسجام تشکیلاتی براساس مصوبه شورایعالی اداری با سازمان تحقیقات کشاورزی ادغام شد.

با پیروزی انقلاب، در سال 1358 با تصویب اساسنامه نهاد جهاد سازندگی توسط شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران وظیفه آموزش مردم و مشارکت آنها بعهده جهاد سازندگی قرارگرفت که در سال 1377 با هدف تجمیع سازی کلیه فعالیت­های آموزش در وزارت جهاد سازندگی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد سازندگی به منظور تربیت نیروی توانمند برای پاسخگوی به نیازهای بخش در دوره ­های مقطع ­دار عالی تأسیس گردد که با ادغام وزارتخانه­های کشاورزی و جهاد سازندگی در سال 1379، کلیه فعالیت ­های آموزشی دو وزارتخانه به منظور رفع نیازهای تخصصی بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی کشور در تاریخ 12/8/1395 در موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی ساماندهی گردید و تاکنون بیش از 120000 نفر در دوره­های مقطع­دار مورد نیاز فارغ التحصیل داشته است.

با مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 شورایعالی اداری آموزش­ های مقطع ­دار از وظایف موسسات آموزش عالی علمی کاربردی دستگاه ­های اجرایی تا پایان سال تحصیلی 1398 – 1397 حذف گردیدند.

تاریخچه ترویج در وزارت جهاد کشاورزی

فعالیت­ های ترویجی از سال 1305 توسط ادارات کشاورزی (فلاحت) تحت عنوان مأمور فنی کشاورزی به روستاها برای راهنمایی و آموزش ­های ارشادی به کشاورزان در ترویج و ترقی زراعت برای تکثیر محصولات قابل صدور انجام می­شد و در ادامه با تشکیل سازمان ترویج کشاورزی در سال 1338 روش­های کاشت، دفع آفات و بیماری­های گیاهی، ترویج بذر اصلاح شده و ... روستاییان راهنمایی و ارشاد می­ شدند که در نهایت در سال 1371 با مصوبه شورایعالی اداری در راستای انسجام تشکیلاتی فعالیت­ های ترویجی در قالب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادغام گردید.

بعد از پیروزی انقلاب، از سال 1358 با شروع فعالیت نهاد جهاد سازندگی با حضور جوانان پرشور و انقلابی به مزارع روستاییان و کمک به کشاورزان پایه­ ای ترویج در جهاد سازمانی آغاز گردید. و با توسعه فعالیت­ ها در سال 1368 معاونت ترویج و مشارکت مردمی در جهاد سازندگی شکل گرفت و بعد از ادغام وزارتخانه­های جهاد و کشاورزی، در سال 1386 به سازمان تحقیقات، آموزش کشاورزی تحت عنوان معاونت ترویج و نظام بهره­برداری ملحق شد و در ادامه در تاریخ 22/2/1397 وزیر محترم جهاد کشاورزی در راستای انسجام بخشی تشکیلاتی دستور ادغام معاونت ترویج سازمان و موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی را در قالب یک موسسه آموزشی و ترویجی صادر نمودند.

نحوه شکل ­گیری موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با دو مأموریت مهم آموزش و ترویج بخش کشاورزی به منظور سیاست ­گذاری، نیاز سنجی، برنامه ­ریزی، هدایت و نظارت بر آموزش­های مهارتی و تخصصی برای ترویج و انتقال فنون کشاورزی به بهره­ برداران و زنان روستایی و عشایر و کارکنان وزارت و تربیت کشاورزان آینده در جهت تقویت آموزش­ های مهارتی کشاورزی تشکیل می­ شود که با دستور وزیر و تصویب هیات امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، و موافقت سازمان اداری و استخدامی (براساس نامه شماره 343106 مورخ 4/7/1397 ) و سایر مراجع ذیربط در دست پیگیری می­ باشد.

 


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0