تاریخچه:

قبل از ادغام دو وزارت كشاورزي و جهاد سازندگي، آموزش نيز همانند ساير امور بر اساس شرح وظايف هر دستگاه در دو وزارتخانه موجود بود. در وزارت كشاورزي اداره كل آموزش كاركنان به منظور آموزش متخصصان  بخش كشاورزي در سال 1351 در معاونت امور اجتماعي و آموزشي وزارت تعاون و امور روستايي قرار داشت كه با ادغام دو وزارت كشاورزي و تعاون و امور روستايي در سال 1354 و تشكيل وزارت كشاورزي و عمران روستايي اين اداره كل به حوزه معاونت امور اداري منتقل گرديد. سالها تدوين و تصويب قوانين و مقررات، تجربه آموزي ها و فعاليت در زمينه آموزش كشاورزي مديران، مسوولين و متخصصان را به ايجاد سازماني تحت عنوان سازمان آموزش كشاورزي رهنمون ساخت و در اجراي قانون تشكيل سازمان آموزش كشاورزي مصوب سال 1354، اين سازمان در همان سال تشكيل گرديدكه وظايف آن در راستاي آموزش كاركنان طبق ماده 2 اين قانون به شرح ذيل بيان گرديد:

تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي و كار آموزي كوتاه مدت و بلند مدت براي تربيت معلم و مربي با نظر وزارت علوم و آموزش عالي و وزارت آموزش و پرورش

لذا در راستاي اجراي وظيفه مذكور، اداره آموزش ضمن خدمت در مديريت برنامه ريزي آموزشي  معاونت امور آموزشي سازمان آموزش كشاورزي به منظور تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي و آموزش كاركنان  تشكيل گرديد. در سال 1371 با ادغام دو بخش آموزش و تحقيقات و عهده دارشدن وظايف ترويجي، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي(تات) تشكيل گرديد و با باز مهندسي وظايف سازمان آموزش، وظيفه آموزش كاركنان به عهده دفتر آموزش كاركنان معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني سازمان تات واگذار گرديد.

در نهاد جهاد سازندگي نيز مسووليت مهم آموزش بر عهده كميته امور فرهنگي آن مجموعه قرار داشت كه با استمرار سازماني، اين كميته به واحد امور فرهنگي تبديل گرديد و با اصلاح وظايف آن نهاد و واگذاري امور فرهنگي به وزارت ارشاد اسلامي فعاليت آموزشي در دو واحد آموزش و آموزش روستايي تجلي يافت. در سال 1368 كه  تشكيلات  وزارت جهاد سازندگي ابلاغ گرديد بخش تحقيقات به آموزش ملحق و معاونت آموزش و تحقيقات تشكيل گرديد كه دفتر برنامه ريزي آموزشي از زير مجموعه دفاتر اين معاونت عهده دار تمامي امور آموزشي كاركنان گرديد. در سال 1379 با ادغام وزارت كشاورزي و جهاد سازندگي و تشكيل وزارت جهاد كشاورزي واحد هاي سازماني آموزشي هر دو وزارتخانه با شرح وظايف خود به وزارت جديد انتقال يافت و دو ساختار آموزش در سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي و در ذيل معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني تجميع يافت و وظايف و امور مربوط به آموزش كاركنان اعم از كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت به دفتر آموزش كاركنان ازمجموعه دفاتر چهارگانه معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني منتقل گرديد.

اهداف:

1. افزايش توانايي حرفه اي بالفعل و پرورش توانايي هاي بالقوه كاركنان براي انجام وظايف و ماموريت هاي وزارت جهاد كشاورزي

2. بهبود عملكرد فردي و گروهي كاركنان در سازمان

3. بهنگام سازي، توسعه و ارتقاء سطح دانش، بينش و مهارتهاي حرفه اي و تخصصي كاركنان

4. آماده كردن كاركنان براي تصدي وظايف و مسئوليت هاي جديد و بالاتر و كمك به بهبود هرم منابع انساني وزارت

5. آموزش به تناسب رشد و مسئوليت شغلي

6. بهنگام سازي آموزش منابع انساني به منظور ايجاد زمينه هاي رشد خلاقيت و نوآوري در آنان

7. ارائه روش هاي نوين آموزش كاركنان با توجه به تغييرات مفاهيم بنيادين آموزش در دنياي جديد

8. تسهيل و تسریع در تحقق اهداف سازماني

9. ايجاد زمينه هاي ارتقاء مدارج علمي و تخصصي كاركنان شاغل در بخش

10. ايجاد بستر و يكسان نمودن استفاده از فرصت هاي آموزش براي كاركنان

برای کسب اطلاعات بیشتر به پورتال این دفتر به آدرس stos.iate.ir  مراجعه فرمایید. 


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0