دکتر مجید رضا خداوردیان 

رئیس گروه مطالعات و نیازسنجی 

شماره موبایل :09123953289

شماره محل کار:02166940763

پست الکترونیکی:

khoda_620@yahoo.com

رزومه

 


این گروه ذیل مدیریت «مطالعات و ارزشیابی، تدوین منابع و استانداردهای شغلی» در معاونت علمی و فناوری موسسه قرار داشته و ماموریت اصلی آن پیگیری و اجرای فرآیندهای فعالیت‌های پژوهشی و مطالعاتی حوزه‌ی آموزش و ترویج و مبتنی بر آیین‌نامه داخلی کمیته علمی و فنی آموزش و ترویج کشاورزی بوده و وظایف آن به شرح زیر می‌باشد:
-    پیگیری و اجرای تدوين برنامه‌های پژوهشی و مطالعاتي، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه.
-    پیگیری و اجرای فرآيند بررسي، تصويب، اجرا و نظارت پروژه‌ها و طرح‌هاي مطالعاتی و پژوهشی و تدوین گزارش نهايي 
-    پیگیری و اجرای گردش كار فرآيند پژوهشی و مطالعاتی در سامانه 
-    پیگیری و همکاری در احصا و اولویت‌بندی عناوين پژوهشی و مطالعاتي
-    همکاری در نظارت، ارزشیابی و پایش طرح‌های پژوهشی و مطالعاتي طی فرآیند اجرا
-    تعامل، همکاری و هماهنگی با شبکه دانش کشاورزی 
-    هماهنگی به منظور استفاده كارشناسان و اعضاء هيات علمي از فرصت‌هاي مطالعاتي، شرکت در رویدادها و همایش‌های علمی داخل و خارج کشور و تشويق چاپ آثار
-    تدوین پیش‌نویس آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات لازم در چارچوب وظايف محوله با همكاري مراجع ذيربط 
-    تدوين پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌و قراردادهای پژوهشی و مطالعاتی با موسسات، پژوهشکده‎ها، مراکز، دانشگاه‌‌ها و مجامع علمی داخل كشور با مشارکت واحدهای ذی‌ربط
-    هماهنگی برای مشارکت مطالعاتی با موسسات، پژوهشکده‎ها، مراکز، دانشگاه‌‌ها و مجامع علمی داخل كشور، انجمن های علمی، سازمان‌های تخصصی، مجامع و نهاد های علمی و بین‌المللی خارج کشور 
-    برنامه‌ريزي و مديريت برگزاري كارگاه‌ها و همايش‌هاي علمي در حوزه مطالعات و پژوهش
-    ارائه خدمات مشاوره‌ای به محققین و اعضای هیات علمی در زمینه انجام فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی 
-    هماهنگی برگزاری جلسات كميته علمي و فني آموزش و ترویج کشاورزی و پیگیری مصوبات
-    پیشنهاد برنامه و اعتبار مورد نیاز گروه، انجام وظایف ارجاعی و تکلیفی و ارائه گزارش به مدیریت مطالعات و ارزشیابی، تدوین منابع و استانداردهای شغلی
    
 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0